Hulladékgazdálkodás

Révhajózás

Létesítményüzemeltetés

Temetőfenntartás

Határkikötő

Építőipari kivitelezés

Szüneteltetés településenként

A hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás szüneteltetésére az ellátási területen az alábbi szabályok vonatkoznak:

 1.  Az ingatlanhasználó (ideértve az ingatlan-nyilvántartásban társasházi lakásként bejegyzett ingatlan használóját is) a közszolgáltatóhoz intézett, e célra rendszeresítetett kérelmében a közszolgáltatás és díjfizetés szüneteltetését kezdeményezheti, ha
 •  az ingatlant 90 napot meghaladó időtartamban nem lakja (időlegesen használt ingatlan), és
 •  az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, bárminemű egyéb hasznosítás) útján nem hasznosítja, és
 •  a szüneteltetés jogalapját a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában mért vízfogyasztás adataival a közszolgáltató közreműködésével igazolja, és
 •  a gyűjtőedényzetet azonosító matricát a közszolgáltató felé a szüneteltetés kezdő időpontjáig leadja, és
 •  hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátraléka nincs.
 1.  A hulladékkezelési közszolgáltatás kizárólag az (1) bekezdésében felsorolt feltételek együttes fennállása esetén szüneteltethető.
 2.  A szüneteltetés iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezhető a közszolgáltató ügyfélszolgálatán. Társasházi lakás ingatlanhasználó kezdeményezésére a kérelem benyújtására a társasház közös képviselője jogosult.
 3.  A közszolgáltatás szüneteltetése a közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban - az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével - a szünetelés kívánt kezdő időpontját megelőzően legalább 15 nappal kezdeményezhető az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő.
 4.  A közszolgáltatási jogviszony szüneteltetésének legrövidebb időtartama 6 hónap, amelynek elteltével a közszolgáltatás külön értesítés nélkül visszaáll, kivéve, ha az ingatlanhasználó újabb szüneteltetési kérelmet terjeszt elő.
 5.  A szüneteltetés csak a tárgyhónap első napjával kezdődhet és teljes hónapra vehető igénybe.
 6.  A kérelmező ingatlanhasználó a szüneteltetés jogalapját (az ingatlan használaton kívüliségét) az ingatlanon a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában mért vízfogyasztás adataival igazolja. A vízfogyasztás adatait a közszolgáltató az ingatlanhasználó közreműködésével rögzíti a kérelem megfelelő rovatában.
 7.  Amennyiben a szünetetetés kezdő és befejező időpontjában rögzített vízmennyiség között lényeges eltérés mutatkozik, úgy az ingatlanhasználót a szüneteltetés teljes időtartamára közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség terheli. Lényeges az eltérés, ha a havi fogyasztás eléri vagy meghaladja a havi 0,2 m3 vízmennyiséget.
 8.  Amennyiben a szünetelés időtartama alatt az ingatlanon hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a közszolgáltató köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.

Elérhetőségek

Központ:

7700 Mohács

Szabadság u. 17.

Tel: 69/305-183

 Fax: 69/305-182

Ügyfélszolgálat:

7700 Mohács

Dózsa Gy. u. 31.

Tel: 69/510-074            

69/510-076

Fax: 69/301-155

ugyfelszolgalatkukacmvgv.hu

Panaszbejelentés

Nemzeti Fogy. Hatóság

Ipari Park /Inkubátorház/

Tel: +36 69 511-260

Mob.: +36 20 231-4783

Szelektív hulladékgyűjtés

Partnerek